Saturday, October 3, 2015

اولین تصویر در روحم تصویر میوه ممنوعه ای بود ،
گفتی سیب و لبانت برای لبخندی گشوده شد ..چیک چیک !!


اولین تصویر در روحم تصویر میوه ممنوعه ای بود ،

که از میان لبان به سرخی سیبت خارج شد ..


من نه فرشته ام و نه شیطان ..


من آدمی هستم که می دانم ،


لبخندت بهشتی از سیب به پا خواهد کرد ..!

No comments:

Post a Comment